Co rolnik musi ubezpieczyć, a co ubezpieczyć powinien?

W latach 2015-2017 do KRUS każdego roku zgłaszanych było ok. 20 tys. wypadków przy pracy, które miały miejsce w gospodarstwach rolniczych. Chociaż liczba ta systematycznie spada, to jednak w 2017 r. wypadków śmiertelnych było blisko 70. Jednocześnie rośnie także liczba wykupywanych przez rolników ubezpieczeń, a statystyki pokazują, że nie warto z tym zwlekać.

 

Ubezpieczenia obowiązkowe budynków

 

Warto podkreślić, że na osoby prowadzące działalność rolniczą nałożony jest obowiązek ubezpieczenia, który dotyczy przede wszystkim wykupu polic ubezpieczenia budynków rolniczych oraz OC rolnika.

 

Jeśli chodzi o budynki, to ubezpieczyć należy obiekty od dnia pokrycia dachem oraz wszystkie, których powierzchnia przekracza 20 m kw. Budowle takie należy ubezpieczyć od szkód powstałych w wyniku zdarzenia losowego m.in. ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, osunięcia się ziemi, tąpnięcia czy lawiny.

 

Warto przy tym pamiętać, że obowiązkowa polisa nie pokryje strat będących wynikiem przepięcia, zalania, dewastacji, działania dymu i sadzy, szkód spowodowanych upadkiem drzewa lub uderzenia pojazdu w budynek rolniczy. Nie ochroni też mienia znajdującego się wewnątrz budynków, a przede wszystkim maszyn, plonów, zwierząt gospodarskich.

Oczywiście można dodatkowo wykupić ubezpieczenie, który ochroni nas od wymienionych wyżej przypadków, a także objąć ochroną zwierzęta, maszyny rolnicze i narzędzia.

 

Obowiązkowe ubezpieczenie osób

 

Z kolei ubezpieczenie OC rolnika obejmuje rolnika oraz każdą osobę, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie ubezpieczenia, wyrządziła szkodę osobie spoza gospodarstwa, tak zwanej osobie trzeciej, która w następstwie nieszczęśliwego wypadku zmarła, została inwalidą lub chorowała oraz jeśli nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

 

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim związane ze wszystkimi pracami w gospodarstwie, obsługą zwierząt, pracami polowymi, szkody na drodze publicznej związane z ruchem pojazdów wolnobieżnych, będących w posiadaniu rolnika i użytkowanych w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego, szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa rolnika lub osób, za które ponosi odpowiedzialność.

 

Ubezpieczenie można wykupić w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym. Za brak ubezpieczenia OC rolnika może zostać nałożona kara w wysokości 200 zł, a za brak ubezpieczenia gospodarstwa kara w wysokości 500 zł.

 

Obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów

 

Rolnicy muszą także pamiętać o obowiązkowym ubezpieczeniu OC pojazdów. Za brak ważnej polisy grożą wysokie kary zależne od okresu pozostawania bez ubezpieczenia. Rolnicy mają obowiązek ubezpieczyć wszystkie pojazdy mechaniczne zarejestrowane na terytorium RP: pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, motorowery, przyczepy i naczepy, a także pojazdy mechaniczne wolnobieżne, pojazdy historyczne, pojazdy mechaniczne przed zarejestrowaniem na terenie RP.

 

Wysokość kary za brak ważnego ubezpieczenia zależy od okresu pozostawania bez ochrony w danym roku kalendarzowym:

  • do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej;
  • 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej;
  • powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej.

Ubezpieczenia dobrowolne

 

Osobną kwestią są ubezpieczenia dobrowolne, które mogą zostać wykupione niemal w każdym momencie. Są to różnego rodzaju polisy indywidualne dotyczące ubezpieczenia od konkretnych zdarzeń np. określonych problemów zdrowotnych takich jak epilepsja, rozbudowane polisy obowiązkowe albo ubezpieczenia konkretnych elementów mienia wchodzących w skład gospodarstwa np. słomy, siana, a nawet pszczół i pasieki. Dodatkowe ubezpieczenie warto wykupić, bo obowiązkowe polisy nie chronią np. przed kradzieżą, a te zdarzają się przecież dość często.

Author: Marcin Kowalski

Share This Post On

Submit a Comment

Secured By miniOrange