Faktura RR – wszystko, co trzeba o niej wiedzieć

Przedsiębiorca zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, nabywający płody rolne od rolnika ryczałtowego, musi odpowiednio udokumentować wspomniany zakup. Konieczne okaże się wystawienie faktury VAT RR, która powinna spełniać wymagania określone w Ustawie o podatku od towarów i usług. Dowiedz się, co zawiera poprawnie utworzony dokument i poznaj obowiązujące w jego kwestii przepisy.

Czym jest faktura RR?

 

Faktura VAT RR to dokument zakupu produktów rolnych i niektórych usług od rolników ryczałtowych. Chociaż rolnik jest sprzedającym, wspomnianą fakturę zawsze wystawia nabywca. Dlaczego tak się dzieje? Według art. 117 Ustawy o podatku od towarów i usług rolnik ryczałtowy dostarczający produkty rolne w zakresie swojej działalności rolniczej nie ma obowiązku wystawiania faktur. Przedsiębiorca zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, kupujący płody rolne, musi więc wystawić dokument potwierdzający transakcję w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał przekazuje dostawcy produktów, czyli rolnikowi.

Kim jest rolnik ryczałtowy?

 

Ustawa o VAT definiuje rolnika ryczałtowego jako rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej albo świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3. Wyjątkiem są rolnicy zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych na mocy odrębnych przepisów. Rolnikowi ryczałtowemu, rozliczającemu podatek VAT, przysługuje zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych VAT. Kwota wspomnianego zwrotu zostaje wypłacona rolnikowi przez nabywcę płodów rolnych. Jego stawka to 7% kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.

Faktura VAT RR – jakie dane powinna zawierać?

 

Do obowiązków nabywcy należy wystawienie faktury VAT RR w dwóch egzemplarzach oraz samodzielne naliczenie podatku od towarów i usług. Oryginał dokumentu musi trafić do rolnika.

 

Najważniejsze elementy faktury VAT RR to:

 

 • oznaczenie dokumentu jako Faktura VAT RR;
 • imię i nazwisko albo nazwę lub nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 • numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy;
 • numer dowodu osobistego dostawcy albo innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeśli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną;
 • nazwy zakupionych produktów rolnych;
 • jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz opis klasy lub jakości tych produktów;
 • wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 • cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;
 • stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku;
 • kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych;
 • wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku;
 • kwotę należności ogółem razem z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie;
 • datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury;
 • czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury albo podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.

 

Ponadto faktura VAT RR powinna zawierać następujące oświadczenie dostawcy produktów rolnych: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług”.

 

Nowoczesne narzędzia, pomocne w tworzeniu faktury VAT RR i naliczeniu podatku VAT, dostarcza wfirma.pl. Oferowane usługi takie jak księgowość online oraz zarządzanie sprzedażą pozwalają na łatwe i wygodne przygotowanie dokumentów oraz poprawne dokonanie rozliczeń. Z funkcji bezpiecznej platformy można korzystać z każdego miejsca i o dowolnej porze, co zwiększa komfort prowadzenia działalności.

Jak rozliczyć fakturę od rolnika ryczałtowego?

Nabywca produktów rolnych wypłaca rolnikowi ryczałtowemu kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.  Odliczenie podatku przez przedsiębiorcę wymaga spełnienia dodatkowych warunków.  Zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, czyli podatku do odliczenia (w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty), jeżeli:

 • nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;
 • w wystawionej fakturze VAT RR, czyli w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne, zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów lub na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty;
 • zapłata należności za płody rolne, obejmująca kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14 dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, kiedy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności.

 

Wystawianie faktury RR jest obowiązkiem przedsiębiorcy będącego czynnym podatnikiem VAT, który nabywa płody rolne od rolnika ryczałtowego. Przy tworzeniu dokumentu trzeba pamiętać o dopełnieniu wymogów określonych w przepisach. W tym zadaniu skutecznym wsparciem mogą być nowoczesne programy do księgowości online – https://wfirma.pl/

Author: Marcin Kowalski

Share This Post On
Secured By miniOrange