Wskazówki dla dzierżawców ziemi rolnej

Już od dawna dzierżawa gruntów rolnych jest bardzo popularna w naszym kraju. Dzierżawa ziemi rolnej jest specyficznym stosunkiem najmu, który obejmuje nie tylko dzierżawienie, czyli wynajmowanie ziemi rolnej, ale także czerpanie z niej zysków, czyli zbiory. Najczęściej dzierżawa ziemi rolnej jest zawierana na kilkudziesięciu lat. Poprzez umowę dzierżawy dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu grunt rolny – umówiony czynsz.

Co ma zawierać umowa?

Ponadto umowa dzierżawy gruntu powinna określać: strony umowy (wydzierżawiający i dzierżawca), co stanowi przedmiot umowy (m.in. dokładne opisanie i położenie gruntu, jego powierzchnię, nr ewidencji gruntów, nr księgi wieczystej i sąd który ją prowadzi), termin wydania ziemi, tj. przedmiotu dzierżawy – dzierżawcy, termin zapłaty czynszu (czy ma być płatny z dołu lub z góry, czy będzie płatny miesięcznie, półrocznie lub może raz na kwartał).

Bardzo ważna jest ze względu na skutki praktyczne, właściwa dokumentacja zawartej przez strony umowy dzierżawy. W praktyce najlepszym rozwiązaniem jest przygotowanie przez strony umowy dzierżawy gruntów rolnych w formie pisemnej i podpisanie jej w obecności notariusza. Notariusz stwierdza własnoręczność podpisu złożonego w jego obecności i wskazuje datę kiedy to nastąpiło (tzw. data pewna).

 

Co musi dzierżawca

 

Dzierżawca nie może zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy bez zgody wydzierżawiającego. Powinien podejmować wszelkie działania zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki i właściwym używaniem danej ziemi. Oprócz tego powinien dokonywać wszelkich napraw, aby zachować przedmiot dzierżawy w niezmienionym stanie. Jeśli chce dokonać trwałych zmian, powinien uzyskać zgodę wydzierżawiającego.

Author: Marcin Kowalski

Share This Post On

Submit a Comment

Secured By miniOrange